Stock Screener Twitter english website

Dividende - SN NUCLEARELECTRICA SA

an dividend
brut
data de inreg. randamentul
dividendului brut
EPS rata de distributie
a dividendului
20140,300008.06.2015n/an/an/a
20131,210016.05.2014n/an/an/a
20120,1123n/an/an/an/a
KTD Invest SA - Splaiul Unirii nr.10, bloc B5, scara 1, etaj 3, apt. 8, sector 4, Bucuresti, cod 040033, telefon (004) 0723.682.096
© KTD Invest 2004 - 2018